Nu este în fiecare zi același lucru

 Ce să spunem celor ce zic că profesia noastră preoțească e o materie plictisitoare: mereu unul și același lucru, unele și aceleași slujbe, unele și aceleași cuvinte, ritualuri etc? În primul rând, nu este în fiecare zi același lucru, ci în fiecare zi cultul divin se diversifica. Dumnezeieștile Taine sunt unele și aceleași și se săvârșesc întotdeauna într-un singur chip: dar și soarele este același, apare la orizont în fiecare zi și în fiecare an în același chip, după cum tot în același chip luminează și da viață făpturilor cât timp se află pe cer; și stelele sunt aceleași, și lune; roadele pământului sunt și ele aceleași și Dumnezeu le face să crească și să dea în pârg, în fiecare an în aceleași forme și cu același gust, iar ele hrănesc creaturile vii, organice, supuse descompunerii, în același mod.

Care este însă obiectul cultului divin? Dumnezeu Cel Infinit, bunătatea Lui nemărginita, înțelepciunea Sa, atotputernicia, dreptatea, sfințenia, veșnicia, pronia Sa, lucrarea Sa mântuitoare, minunile Sale, învățătura, viața, pătimirea, moartea, îngroparea, învierea, înălțarea la cer, a doua venire. Ce duh insuflă cultul divin? Duhul atotcuprinzător al iubirii Bisericii (față de toți), al sfințeniei, adevărului, nădejdii în mila lui Dumnezeu, al pocăinței și năzuinței după viața veșnică. Idealul cultului divin e desăvârșirea întru toate a omului, perfecta asemănare cu Dumnezeu prin feluritele virtuți. Minunat ideal!

Potrivit înaltelor scopuri, idealuri și obiecte ale cultului divin, el trebuie săvârșit cu măreție, cu rigoare, cu frumusețe. Cine la biserică sau acasă se roagă lui Dumnezeu cu inima deschisă și Îl slăvește împreună cu sfinții Săi, acela este cu Dumnezeu iar păcatul nu se atinge de el. Dar cine nu se roagă nici acasă, nici la biserică, acela viețuiește permanent cu păcatul și în păcat, adică cu diavolul: cine nu adună cu Mine, risipește [Lc 11, 23], spune Domnul.  Iată ce mare folos aduce rugăciunea neîncetată către Dumnezeu; roadele ei sunt mântuirea, pacea, izbăvirea de patimi, lărgimea, bucuria în Duhul Sfânt, întărirea sufletului. Slavă lui Dumnezeu Care ne-a dat putință de a ne uni cu El prin rugăciunile, doxologiile, laudele pe care I le aducem!

Publicitate