– Duşmanul meu pe drumul cel bun

5309033-lg
Sursa: http://www.photo.net

Bagă de seamă la trupul tău cel mult-pătimaş că el îţi este foar­te mare duşman: printr-o mie şi una de pofte, el vrea să depărteze sufletul tău de Dumnezeu, să-l slăbănogeas­că, să-l spurce, să îl omoare. îl slăbă-nogeşte prin lenevirea şi răceala faţă de rugăciune, faţă de metanii, faţă de cugetarea la cele dumnezeieşti.

O, vrăjmaş casnic, atotviclean, înşelă­tor ! Cât voi mai fi cu tine ? Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia ? (Rom. 7,24).

 

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)

Publicitate

– Prietenia cu plăcerile trupului

Prietenia cu trupul nostru şi far­mecul plăcerilor trupeşti sunt pricina păcatelor noastre, pricina ră­celii faţă de Dumnezeu, a împătimirii de lume şi de părutele, trecătoarele, pieritoarele ei bunătăţi, pricina lene­viei şi nepăsării noastre sufleteşti. Au dormitat toţi, şi au adormit (Mt. 25,5).

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)

– Roagă-te pentru cei ce te conduc

34903
Sursa: http://www.orthphoto.net

Dacă ţarul sau orice cârmuire îndeobşte, fie ea lumească sau duhovnicească, greşesc în multe privinţe şi calcă legea din slăbiciune de conştiinţă sau din lipsă de carac­ter, nu îi dispreţui, nu îi defăima, ci roagă-te Domnului pentru ei ca să tămăduiască cele neputincioase şi să plinească cele cu lipsă (vezi rugăciu­nea la hirotonie), căci fără Dumne­zeu nu putem face nici un lucru cu adevărat bun şi folositor.

 

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)

– Doamne mă minunez înaintea măreţiei lucrurilor Tale

35907
Sursa: http://www.orthphoto.net

Doamne ! Mă minunez înain­tea măreţiei lucrurilor Tale din împărăţia harului şi din împără­ţia naturii, pe care Tu ai zidit-o; mă minunez înaintea nemăsuratei Tale dreptăţi şi înţelepciuni, de faptul că Tu, îngăduind iubitei Tale zidiri cu­vântătoare (omului) să cadă adânc şi să fie prădată şi amăgită şi batjo­corită de şarpele ucigaş de oameni, bine ai voit a-l răscumpăra şi a-l refa­ce în chip mai presus de fire, însuţi întrupându-Te şi înomenindu-Te şi alegând-o ca unealtă a întrupării pe buna, preacurata Fecioară,, pe care ai arătat-o Ocrotitoare şi Apărătoare a tuturor creştinilor ortodocşi. îngerii se minunează de pogorământul Tău, de bunătatea şi de înţelepciunea Ta.

 

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)

– Cât de repede trece omul de la extaz la agonie

Omul este îngrozitor de nesta­tornic şi schimbător ca urma­re a vătămării dintru început, din rai: de la înălţimea vederii duhovniceşti de Sus şi a cugetărilor dumnezeieşti poate cădea într-o clipită în urâciu­nea gândurilor şi simţămintelor spurcate, viclene, curvare şi hulitoa­re, rele şi zavistnice, aşa încât după înalta bucurie duhovnicească ajunge să plângă în taină pentru ticăloşia sa. Fericit cel ce prin harul lui Dumne­zeu s-a întărit fără clintire în Dumne­zeu şi a scăpat de uneltirile hulitoru­lui de Dumnezeu Veliar.

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)